مردم فکر میکنند مرا می شناسند.

اما نمی شناسند.من یکی از تنهاترین

انسان های زمین هستم.گاهی اشک میریزم.

زیرا دردناک است.من بودن

دردناک است.

مایکل جکسون

مردم فکر میکنند

منبع:emjey.com