مایکل جکسون نمرده است بلکه در قلب هوادارانش زنده است.

Sacred background music by Peter Gundry
دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 32 ثانیه