گاهی اوقات وقتی با تو غیرمنصفانه رفتار می شود، همین تو را قوی تر می کند.برده داری چیز وحشتناکی بود،اما وقتی سیاه پوستان در آمریکا بالاخره از زیر آن نظام خرد کننده بیرون آمدند، قوی تر شدند. آنها می دانستند چه حسی دارد وقتی آدم هایی با تحت کنترل در آوردن زندگیت روحت را فلج می کنند. آنها دیگر هرگز حاظر نبودند اجازه بدهند چنین چیزی دوباره اتفاق بیفتد. من چنین قدرتی را ستایش می کنم. کسانی که از چنین قدرتی برخوردارند محکم بر سر حقوق خود می ایستند و جان و روح خودشان را در راه چیزی که به آن باور دارند می گذارند.

مایکل جکسون

================

وقتی با تو غیر منصفانه رفتار میشود