دوستتون دارم...

باید این رو بدونید!.

که خیلی دوستتون دارم

واقعا

از ته قلبم...

مایکل جکسون

خطاب به هواداران

منبع: انجمن حامیان مایکل جکسون