آنچه آدمی آرزو دارد این است که حقیقت دریابد و بتواند آن حقیقت را تعبیر کند تا دیگری نیز بتواند از آنچه او احساس و تجربه کرده، خواه یأس باشد یا لذت، بهره ببرد، طوری که معنایی به زندگی آدمی بیافزاید و به نحو امیدوار کننده ای بر دیگران نیز تأثیر بگذارد.

این همانا هنر در عالی ترین صورتش است. آن لحظات روشنگری همان چیزیست که برای زندگی ادامه خواهم داد.

مایکل جکسون

====================

حقیقت