سالروز

یک سال دیگر، و تولدی دوباره

تولدت مبارک

همچنان تولد خیلی چیزا، بودی و هستی.

چه سال ها گذشت و حال هر گاه چیزی از تو میرسد، چیزی فراتر از یک حس خوب و یک واکنش رویایی است.

بیان بعضی از ادراک و احساسات واقعا آسون نیست.

ما فقط هوادار نیستیم، بلکه  بخشی از تو هستیم.

ممنون بخاطر همه چیز.