چرا نتوانیم تخت خواب خود را با کسی قسمت کنیم؟

مهربانه ترین کار اینست که تخت خود را در اختیار دیگری قرار دهید.میتوانید بگویید:اگر مایلی تخت من برای تو,روی آن بخواب.من روی زمین میخوابم.تخت مال تو.من همیشه تخت خواب را به مهمان ام میدهم.

چرا که نه

منبع:emjey.com