مردم همیشه می گن: «اونا ازش ( زمین) مراقبت میکنن. دولت مواظبه. نگران نباشید. اونا...» اونا کی هستن؟ این از خود ما شروع می شه. این خود ما هستیم.وگرنه هرگز صورت نمیگیره!

مایکل جکسون

این خود ما هستیم

منبع:emjey.com