هر ترانه کودکیست که آن را میپرورانم, و از عشق خود در وجودش میدمم.

مایکل جکسون

هر ترانه کودکی است

منبع:emjey.com