"بعضی از دوستان فقط وقتی خورشید می تابد میبینید.

هواداران من در روزهای ابری نیز مرا حمایت کردند.

من همه چیز را به آنها مدیونم"

مایکل جکسون

در باب هوادارانم

منبع:emjey.com