من عاشق هوادارانم هستم.

آنها طرف من هستند.

میفهمند,میدانید؟

میفهمند من چه میگویم.

مایکل جکسون

هودارانم میفهمند

منبع:emjey.com