این مستند، به بررسی مستندی به نام «باشگاه شهرت» می‌پردازد و بخش مایکل جکسون آن را نقد می‌کند.

انجمن حامیان مایکل جکسون

download
=================