خیلی از مردم در مورد من دچار کج فهمی شدند

دلیلش اینکه من رو اونطور که هستم نمی شناسند

مایکل جکسون

درک مردم از من

منبع:emjey.com