مجله یاد بود

در ستایش از مایکل جکسون

==============

400 صفحه - 5 بخش
رویدادهای مربوط به فوت مایکل جکسون و مرور کردن.
بخش دوم دستاوردهای هنری مایکل جکسون.
بخش سوم به احساسات و عواطف او و یارانش اختصاص دارد.
چهارمین بخش نیز بازگو کننده‌ی پاره‌ای از فعالیت‌های بشردوستانه‌ی بیشمار وی است.
بخش چهارم، ستایشی است از جانب طرفداران.

=============================