در ویدیو اسموت کرمینال در حین رقص به مایکل و اطرافیانش طنابی متصل است که در ویرایش این ویدیو طناب به وسیله ی جلوه های کامپیوتری حذف شده است و اما در اجرای زنده مایکل و گروه رقصش کفش هایی به پا دارند که اختراع خود مایکل می باشد و در کتاب اختراعات امریکا نیز به ثبت رسیده است. به این صورت که پاشنه ای مثلثی شکل در زیر آن قرار دارد که مرکز ثقل بدن در آن می افتد و به وسیله ی یک گیره و خاصیت مغناطیسی که در صحنه ایجاد می شود مایکل و اطرافیانش می توانند تا حد زیاد و غیر معمول به سمت زمین خم شوند.

منبع:emjey.com