خود مایکل گفته است Moonwalk را از کودکان سیاه پوست در محله سیاه پوستان داخل شهر الهام گرفته است."آنها استعداد ذاتی برای رقصیدن دارند. آنها این رقصها را ابداع کردند. من فقط کمی این حرکات را بهبود بخشیدم." خوب است بدانید که مایکل هیچگاه تحت تعلیم آموزشهای آکادمیک رقص قرار نگرفته است. او حرکات رقصی اکثر ویدیوهایش را خودش طرح ریزی کرده یا دستی در آنها داشته است.

[منبع: مصاحبه Simulchat و مصاحبه مایکل با Oprah Winfrey]emjey.com