فرار

تمام این جنون، تمام این تشویش

زمان، فضا، انرژی، تنها، مستند مفاهیم

 

آنچه در خیال دیدیم، چیزی ست که آفریدیم

هر آنچه دوست داشتیم، هر آنچه نفرت داشتیم

 

کجاست آغاز، کجاست پایان

زمان محدود است و بازگشت ناممکن

 

آن عهد های شکسته، چه معنایی داشتند

آن نامه های عاشقانه که هیچ وقت فرستاده نشدند.

================

مایکل جکسون - کتاب رقصاندن رویا