در دنیایی پر شده از نفرت,

می بایست هنوز یه تسلی مبادرت ورزیم.

در دنیایی پر شده از نا امیدی,

میبایست هنوز به رویا مبادرت ورزیم.

و در دنیایی پر شده از بی اعتمادی,

می بایست هنوز به باور مبادرت ورزید.

مایکل جکسون

باور داشته باش

منبع:emjey.com