حتی از گفتنش هم انزجار دارم

که حکومت نمیخواد چشم هاش رو باز کنه

اونها به ما هیچ اهمیتی نمیدن!

مایکل جکسون

اونها به ما هیچ اهمیتی نمیدن

منبع:emjey.com