قصد آنها

تحقیر من

و شکستن غرورم بود.

اما من جا نزدم.

میخواستم مردم بدانند که

سر پا هستم,

گرچه درد داشتم.

مایکل جکسون

من جا نزدم

منبع:emjey.com