رویاهایت را دنبال کن,می توانی همان شوی که میخواهی.

مایکل جکسون

ایمان داشته باش

منبع:emjey.com