من هرگز به سبک نمی اندیشم.اجازه می دهم که موسیقی,خودش را خلق کند.

میخواهم تلفیقی باشد از تمامی صداها,از تمامی رنگ ها,چیزی برای همه,از

مرد کشاورز ایرلندی تا زنی که در هارلم دستشویی ها را تمیز میکند.

مایکل جکسون

به سبک فکر مکینم

منبع:emjey.com