بد بودن,یعنی اینکه خوب و قوی باشی.

مایکل جکسون

بد بودن

منبع:emjey.com