باید عشق را به دنیا بازگردانیم...به یاد آوریم که عشق مهم است. یکدیگر را دوست داشته باشیم، ما همه یکی، هستیم.

23 ژوئن 2009 - آخرین سخنان مایکل بر روی صحنه تمرین This Is It

"تمامش به خاطر عشق است... ع.ش.ق...؛
پایان هر جمله ای که روی صحنه بر زبان می آورد....

عشق،‌ما یکی هستیم..