خسته از بی عدالتی

خسته از دسیسه ها

دروغ ها منزجر کننده اند

این چه معنایی دارد

که در سختی ها مرا هدف میگیرید

من باید قامت راست کنم

به همین وخامتی ست که می شنوید

تمام این تشکیلات حالم را بهم میزند

مایکل جکسون

عدالت

 

منبع:emjey.com